Artikel 1 – Begrippen

HappyFit:  eigenaar, medewerkers en vrijwilligers werkzaam voor HappyFit.

Deelnemer: diegene die zich aanmeldt voor een dienst van HappyFit.

Dienst(en): de door HappyFit aangeboden diensten en activiteiten zoals voedingsadvies, groepstraining, personal training, bootcamp, trainingsprogramma, begeleiding, fit test.

Overeenkomst: de overeenkomst gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en HappyFit schriftelijk overeenkomen dat HappyFit de door de deelnemer gewenste dienst zal verzorgen.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich bij HappyFit heeft aangemeld

voor  een dienst van HappyFit. Deze voorwaarden zijn aan de deelnemer ter hand gesteld bij het verstrekken van de offerte.

 

Artikel 3 – Aanmelding, inschrijving en plaatsing

Aanmelding geschiedt door het volledig en naar waarheid invullen van een intakeformulier door de

deelnemer. Het formulier dient ondertekend en voorzien van de datum van ondertekening te

worden afgegeven of toegezonden. Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier kan een

deelnemer zonder opgaaf van reden worden geweigerd voor een of meerdere diensten van HappyFit. Indien het intakeformulier daar aanleiding toe geeft kan HappyFit een gezondheidsverklaring verlangen van de deelnemer. Pas na ontvangst van het intakeformulier zullen de diensten starten. Veranderingen betreffende persoonsgegevens van de deelnemer dienen door de deelnemer per omgaande aan HappyFit te worden doorgegeven.

 

Ieder gebruik van de diensten van HappyFit geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.

 

Artikel 4 – Facturering en betaling

Het op de overeenkomst of factuur vermelde bedrag dient contant, of via overschrijving, voor aanvang van de activiteit  te worden voldaan, dan wel te worden voldaan binnen de gestelde betalingstermijn vermeld op de factuur. Het is niet mogelijk het bedrag in termijnen te betalen tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is HappyFit gerechtigd de deelnemer dienst te weigeren totdat betaling door HappyFit ontvangen is. In dat geval wordt de  duur van de dienst niet met de duur van de opschorting verlengd. De betalingsverplichting blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst nog verschuldigde bedragen in hun geheel direct opeisbaar.

HappyFit brengt bij niet tijdige betaling een bedrag van € 5,00 aan administratiekosten in rekening om het openstaande bedrag alsnog geïncasseerd te krijgen.

HappyFit is tevens gerechtigd bij niet tijdige betaling alle redelijke incassokosten en de wettelijke rente op de deelnemer te verhalen.

Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst door HappyFit worden ontbonden. In een dergelijk geval blijft de betalingsverplichting voor de deelnemer van kracht.

 

Artikel 5 – Tijdstip en plaats van de training

Het volgen van het trainingsprogramma kan op verschillende locaties en tijdstippen plaatsvinden.

Altijd worden deze voorafgaand aan de trainingen telefonisch of schriftelijk overeengekomen. Er

wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren van de deelnemer. Indien HappyFit niet in staat is de training te laten plaatsvinden op de bedoelde locaties en tijdstippen, is HappyFit bevoegd om te bepalen dat de training geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden op andere locaties of tijdstippen. De deelnemer dient zich uiterlijk 5 minuten voorafgaande aan de training omgekleed te melden op de afgesproken locatie. Voor trainingslocaties buiten een straal van 10 kilometer van het vestigingsadres van  HappyFit, berekent HappyFit een reiskostenvergoeding van € 0,30 per kilometer voor de volledige retourafstand.

 

Artikel 6 – Trainingsprogramma

Op HappyFit rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de dienst, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de dienst. De inhoud en het aantal deelnemers van de dienst wordt door Happyfit bepaald. HappyFit voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat HappyFit niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Voor elke door HappyFit aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. HappyFit kan niet aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

HappyFit is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemer mocht oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen rekening opgevolgd.  De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het sportonderricht uitsluitend voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar zelf worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het starten van een actie tegen HappyFit wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die HappyFit  aanbiedt.

HappyFit is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.
HappyFit is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier.

HappyFit  is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

HappyFit is wel aansprakelijk indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld van HappyFit.

De deelnemer is jegens HappyFit aansprakelijk wanneer HappyFit schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door HappyFit gegeven instructies door deze deelnemer. De deelnemer dient HappyFit te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

 

Artikel 8 – Ontbinding, annulering en afmelding

HappyFit werkt altijd op afspraak welke in samenspraak met de deelnemer wordt overeengekomen. Afmelden kan tot 24 uur voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende afspraak. Afmeldingen kunnen telefonisch, via sms of voicemail worden doorgegeven, maar niet via e-mail. De afspraak kan op een ander nader overeen te komen tijdstip worden ingehaald. Wanneer de deelnemer zich voor een afspraak of een deel daarvan, afmeldt binnen het etmaal voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende afspraak of door welke reden dan ook niet op de afspraak, of een deel daarvan, ingaat, zal HappyFit de verschuldigde kosten in rekening brengen, dan wel de reeds betaalde deelnamekosten niet crediteren. Desbetreffende afspraak kan niet worden verzet of worden ingehaald door de deelnemer.

Annuleren door de deelnemer van een meertrainingenpakket kan alleen bij verhuizing buiten een straal van 20 km van de vestigingsplaats van HappyFit of op medische gronden en door overhandiging van een schriftelijke verklaring van zijn/haar arts. De training zal op een nader overeen te komen datum hervat worden, mits deze binnen 6 maanden valt vanaf dagtekening verklaring arts. Indien de training niet binnen deze termijn wordt hervat dan vervalt de overeenkomst zonder recht op restitutie van betalingen dan wel kwijtschelding van openstaande facturen.  Het contractgeld kan niet worden teruggevorderd tenzij er sprake is van aantoonbaar langdurige aandoeningen of beperking(en) waardoor het in redelijke wijs succesvol doorlopen van de trainingen niet meer mogelijk is. Reeds ontvangen trainingen/diensten worden in mindering gebracht op de terugbetaling.

HappyFit is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet of slechts gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.  De deelnemer kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

 

Artikel 9 – Gedragsregels bij deelname

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HappyFit mogen afspraken niet worden gevolgd door anderen dan degene die zich bij HappyFit heeft ingeschreven voor desbetreffende afspraak. De deelnemer zal steeds tijdig voor aanvang van de afspraak aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van HappyFit opvolgen. De deelnemer zal zich houden aan de zo nodig, door HappyFit te geven hygiëne-, kleding-, en schoeiselvoorschriften. Het niet voldoen aan de gedragsregels kan leiden tot het beëindigen van de diensten door HappyFit zonder recht op restitutie van deelnamekosten of kwijtschelding van de nog te factureren diensten.

 

Artikel 10 Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste geweten gezond is en fysiek in staat om de instructies van HappyFit zonder schade voor zijn/haar gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met HappyFit aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

 

Artikel 11 – Geheimhouding

HappyFit zal zorgvuldig met persoonlijke gegevens van de deelnemer  omgaan. HappyFit is ervan overtuigd dat bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van haar website van groot belang is voor het verlenen van haar diensten. De persoonlijke gegevens van de deelnemer zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel gebruikt voor administratieve doeleinden.

Beide partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als

vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 12 – Intellectueel eigendom

Alle door HappyFit verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, artikelen,ontwerpen, schetsen, tekeningen, software  ten behoeve van de deelnemer, zijn te gebruiken en te vermenigvuldigen door HappyFit. Verstrekte stukken ten behoeve van  gebruik van de deelnemer mogen niet door de deelnemer zonder voorafgaande toestemming van HappyFit openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

Artikel 13 – Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. HappyFit is niet gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan van rechtswege zijn ontbonden. Bij ziekte van HappyFit wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat HappyFit ziek is. De deelnemer is verplicht of het alternatief of de verlenging van de duur van de overeenkomst te accepteren. Vakanties worden van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat  een partij op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de diensten van HappyFit niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden.

 

Artikel 14 – Copyright / Intellectueel eigendom

Op alle artikelen van HappyFit gepubliceerd op haar website is het copyright van toepassing. Niets uit deze artikelen mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotografie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder een vooraf verkregen schriftelijke toestemming van HappyFit.

 

Artikel 15 – Geschillen en toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen HappyFit en de deelnemer  is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen HappyFit en deelnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van HappyFit. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van HappyFit om het geschil aanhangig te maken bij de rechter die volgens de

toepasselijke normale competentieregels bevoegd is.